Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Algemene bepalingen.

Deze overeenkomst wordt afgesloten in het kader van het aanwenden van dienstencheques als betaalmiddel door de gebruiker in het kader van het leveren van thuishulp van huishoudelijke aard door het dienstenbedrijf -> Wettelijk kader: Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen van 20/07/2001 en het K.B betreffende de dienstencheques van 12/12/2001. Het dienstenbedrijf biedt volgende diensten aan (in het huis van de gebruiker) -> aanduiden wat van toepassing is:

 • schoonmaken van de woning & ramen
 • wassen en strijken
 • kleine occasionele naaiwerken
 • bereiden van maaltijden

DCO Beerse DIENSTENCHEQUES Overeenkomst Het dienstenbedrijf selecteert competente werknemers om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. Die werknemers mogen van de gebruiker geen bloed- of aanverwant tot in de tweede graad zijn, lid zijn van het gezin, noch dezelfde verblijfplaats hebben. De gebruiker meldt aan de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf of één van deze situaties zich voordoet bij de voorgestelde kandidaat.

Het dienstenbedrijf is als werkgever in het kader van de dienstencheques verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de wet op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

De gebruiker dient er voor te zorgen dat het werk in goede omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer kan worden verricht. Hij onthoudt zich van iedere daad van geweld, pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De gebruiker verbindt zich ertoe om bij wijziging van zijn persoonlijke contactgegevens zoals hierboven omschreven dit onmiddellijk kenbaar te maken aan het dienstenbedrijf. Bij gebrek aan deze mededeling draagt de gebruiker het risico voor het niet ontvangen van correspondentie. 

 

Artikel 2 - Werkuren & prestaties. 

Het definitieve werkschema wordt opgesteld door het dienstenbedrijf in overleg met de gebruiker.

De gebruiker dient er voor te zorgen dat de opgelegde taken geen zodanige werkdruk veroorzaken dat zij nefaste gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer

 

Artikel 3 - Ter beschikking stellen van materiaal.

De onderneming zorgt voor de nodige werkkledij en de gebruiker stelt voor de huishoudhulp het nodige materialen ter beschikking die voor de uitoefening van de activiteit noodzakelijk zijn. Hij waarborgt de goede staat en goede werking van de door hem ter beschikking gestelde hulpmiddelen, toestellen en materialen. De gebruiker kan de werknemer niet verplichten om niet- geëtiketteerde producten te gebruiken en dient steeds de voorkeur te geven aan ongevaarlijke producten.

 

Artikel 4 – Betalingen.

De gebruiker betaalt aan de werknemers één dienstencheque per gepresteerd uur met een minimum van het aantal contractueel vastgelegde uren, onmiddellijk na uitvoering van de diensten aan de werknemer van het dienstenbedrijf.

Papieren dienstencheques: de gebruiker overhandigt geldige, ondertekende en gedateerde papieren dienstencheques aan de werknemer en zorgt steeds voor voldoende voorraad cheques.

Elektronische dienstencheques: van zodra de werknemer de geleverde diensten heeft geregistreerd, dient de gebruiker deze prestaties (via internet of interactieve spraakdienst van Sodexo) te bevestigen. De gebruiker dient te allen tijde zijn voorraad dienstencheques aan te vullen in zijn elektronische portefeuille.

LET OP! Dienstencheques (zowel de papieren als de elektronische) hebben een geldigheidsduur van 1 jaar volgend op de maand van de aanmaak.

Een dienstencheque kan enkel gebruikt worden voor het vergoeden van gepresteerde arbeidstijd. Alle andere kosten (bv.: verplaatsingskosten) mogen niet met een dienstencheque betaald worden. Per voor- of namiddag is er een betaalde koffiepauze voorzien van 10 minuten. Indien de middagpauze (tussen 12.00 en 13.00 u) in de werktijd valt en bij een werktijd van minstens 6 u, heeft de werknemer tevens recht op een middagpauze waarvan de eerste 15 minuten betaald worden door de gebruiker.

LET OP! Elke overschakeling van soort dienstencheques wordt onmiddellijk doorgegeven aan het dienstenbedrijf. 

 

Artikel 5 – Activiteiten.

De gebruiker verbindt zich ertoe de werknemer in geen geval andere activiteiten dan thuishulp van huishoudelijke aard te laten ver- richten, zoals poetsen van auto’s, tuinonderhoud, gevaarlijk klimwerk, kinderoppas, verzorging van dieren en onderhoud van hun behuizing, onderhoud van gemeenschappelijke traphallen of van beroepslokalen zoals winkels, dokters- en tandartspraktijken, bureauruimtes, … De gebruiker verbindt zich ertoe de werknemer in geen geval gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken te laten uitvoeren.

 

Artikel 6 - Hygiëne & Veiligheid op de werkplek.

De gebruiker verbindt zich ertoe de werknemer in hygiënische omstandigheden te laten werken. Bij herhaaldelijke en mogelijk vastgestelde onhygiënische situaties wordt de hulp stopgezet.

De gebruiker zal zich niet inlaten met ongepast gedrag (aanrakingen, beledigingen, pesterijen, enz…,), deze gedragingen kunnen niet door de beugel.

De gebruiker moet de werknemer en eventueel de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf in staat stellen om voor de aanvang van de tewerkstelling, tijdens de tewerkstelling of bij eventuele klachten, een globale inspectieronde te doen naar de werkomstandigheden. De gebruiker verbindt zich ertoe de werknemer gebruik te laten maken van zijn sanitaire installaties.

De gebruiker geeft het dienstenbedrijf bij de inschrijving alle inlichtingen die betrekking hebben op de aanwezigheid van huisdieren in de woning. Onze aanbeveling: deze niet in contact te laten komen met onze werknemers omwille van arbeidsongevallen, allergieën, angsten, enz....

LET OP! In geval van een ongeval, overkomen aan de werknemer bij de uitvoering van zijn activiteiten, moet de gebruiker de erkende onderneming onmiddellijk verwittigen.

De gebruiker verbindt zich ertoe de werknemer steeds veilig te werk te stellen. Alle onveilige situaties worden door de werknemer aan de erkende onderneming gemeld (bv.: stekker waarvan de bedrading bloot is, onveilige trapladders, enz...). Bij aanhoudende veiligheidsproblemen en eventuele vaststelling hiervan door de verantwoordelijke kan de huishoudhulp worden stopgezet. Bij onmiddellijk gevaar mag de werknemer de arbeidsplaats verlaten en moet hij/zij het dienstenbedrijf op de hoogte brengen.

De gebruiker zorgt ervoor dat er steeds een verbanddoos beschikbaar is voor de werknemer

 

Artikel 7 - Algemene afspraken.

Gebruik van alcoholische dranken en verdovende middelen is verboden.

Roken: zowel de gebruiker als de huishoudhulp verbinden zich ertoe niet te roken in de ruimtes waarin de huishoudhulp werkzaam is, indien dit stoort voor zowel de gebruiker als de huishoudhulp.

De werknemer van het dienstenbedrijf mag niet telefoneren tijdens de werkuren, tenzij noodzakelijk voor de dienst. Hiervoor mag eventueel gebruik worden gemaakt van het telefoontoestel van de gebruiker.

U kan als gebruiker een huissleutel of alarmcode overhandigen een de werknemer. Wij als onderneming kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies, diefstal of opzettelijke beschadigingen.

De werknemer staat onder het hiërarchische gezag van het dienstenbedrijf. Bij problemen contacteert de gebruiker het dienstenbedrijf die de klacht zal onderzoeken.

 

 

Artikel 8 - Non-discriminatie.

Het dienstenbedrijf zal te allen tijde trachten de gebruiker een kwaliteitsdienstverlening aan te bieden, die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie aan en de inspraak van de gebruiker waarborgt en die rekening houdt met de sociale levenssituatie van de werknemer. Ten opzichte van de gebruiker wordt er geen onderscheid gemaakt op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd bij het aanbieden en het toegankelijk stellen van de dienstverlening. De gebruiker mag ten opzichte van de werknemer ook geen onderscheid maken op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd. Bij niet-naleving van deze bepaling wordt de hulp stopgezet. (wet 25 feb 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 feb 1993 tot oprichting van een centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding).

LET OP! Bij niet-naleving van deze bepalingen wordt de hulp onmiddellijk stopgezet. 

 

Artikel 9 - Afwezigheid werknemer van het dienstenbedrijf.

Het dienstenbedrijf zorgt voor een kwalitatieve uitvoering door competente werknemers volgens het afgesproken schema. Het dien- stenbedrijf brengt vooraf de gebruiker op de hoogte van eventuele wijzingen in het werkschema. De gebruiker houdt tevens rekening met de vakantie van de huishoudhulp.

Het dienstenbedrijf zal alles in het werk stellen om te voorzien in vervanging, maar deze kan niet worden gegarandeerd. Bij een vervanging kunnen er wijzigingen in werkuren en/of datum worden afgesproken.

 

Artikel 10 - Afwezigheid gebruiker.

U dient alle voorzorgen te nemen opdat het werk kan uitgevoerd worden op de afgesproken data, tenzij:

 • alle afwezigheden 5 werkdagen op voorhand schriftelijk via mail of attest gemeld worden aan de administratie
 • de gebruiker verbindt zich ertoe om het dienstencheque bedrijf meteen op datum van de geplande prestaties op de hoogte te stellen indien de werknemer zich niet aanbiedt of vroegtijdig het werk verlaat
 • de jaarlijkse vakantie moet schriftelijk worden ingediend minimum 3 weken op voorhand
 • overmacht (een bewijs gevraagd)

Indien de gebruiker zich niet houdt aan deze afspraken en de voorziene taken niet kunnen uitgevoerd worden als gevolg van nalatigheid (bv.: werknemer staat voor de deur), dan moet de gebruiker de voorziene prestaties vergoeden met dienstencheques. De gebruiker kan maximaal 4 poetsbeurten per jaar afzien van hulp, op voorwaarde dat dit tijdig schriftelijk gemeld wordt aan het Dienstenbedrijf.

Wij zijn hiervoor steeds bereikbaar via:

LET OP! Alle verlofregelingen mogen met onze werknemers besproken worden doch moeten door de klant schriftelijk aan de administratie worden doorgegeven. 

 

Artikel 11 - Verlies en diefstal.

De gebruiker dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wat betreft geld en waardevolle zaken.

Het dienstenbedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal gepleegd door werknemers.

Bij vermoeden van diefstal door de werknemer dient de gebruiker steeds de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf te verwittigen en bij diefstal dient de gebruiker aangifte te doen bij de politiediensten om een PV te laten opmaken

 

Artikel 12 – Verzekeringen.

De arbeidsongevallenverzekering van het dienstenbedrijf staat in voor de wettelijk verschuldigde vergoedingen ingeval de werknemer het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of van een ongeval op weg van en naar het werk.

Het dienstenbedrijf heeft bovendien een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, met een vrijstelling van 10 % met een minimum van 25 Euro. In geval van schade dient de gebruiker de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen via: verzekeringen@dcobeerse.be -> die dan op zijn beurt de verzekering kan inschakelen.

Eventuele schade die toegebracht werd door de fout of nalatigheid van een medewerker van het dienstenbedrijf ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichting tot het betalen van de geleverde prestaties. 

 

Artikel 13 - Duur van de overeenkomst/opzeg.

Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Deze overeenkomst is steeds opzegbaar. De gebruiker kan met een aangetekend schrijven, waarbij een opzeggingstermijn van 4 weken (met ingang van de postdatum) wordt gerespecteerd, de overeenkomst opzeggen. Wanneer één van de contracterende partijen zijn verplichtingen niet nakomt kan, naargelang het geval, de overeenkomst geschorst of ontbonden worden.

In de volgende gevallen wordt deze overeenkomst van rechtswege ontbonden

 • indien de erkenning van het dienstenbedrijf wordt geschorst of ingetrokken
 • wanneer er geen dienstencheques meer worden uitgegeven
 • wanneer de gebruiker achterstand van betaling heeft

Het dienstenchequebedrijf heeft het recht om de overeenkomst met de gebruiker stop te zetten zonder in achtneming van enige opzegtermijn of opzegvergoeding, in geval van wanprestatie en in geval van manifest niet betalen van de dienstencheques.

 

Artikel 14 — Wijziging van de overeenkomst.

Het dienstenchequebedrijf houdt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. In geval van éénzijdige wijziging, zullen deze aan de gebruiker worden meegedeeld via e-mail (of per post indien geen e-mailadres van de gebruiker bekend is). De gebruiker heeft een termijn van 30 dagen om zijn betwisting via aangetekend schrijven mee te delen. In geval van afwezigheid van betwisting, treden de gewijzigde algemene voorwaarden in werking 30 dagen na de kennisgeving

 

Artikel 15 – Achterstallige betalingen.

 • Na 4 weken eerste telefonische herinnering om de betaling binnen dit en 2 weken in orde te brengen.
 • Na 6 weken:
  a. De gebruiker heeft de betaling in orde gebracht, dan zal het dossier gesloten worden.
  b. De gebruiker heeft de betaling NIET in orde gebracht, er zal een particuliere stop ingevoerd worden (u als gebruiker zal GEEN poetshulp meer krijgen tot de betaling wordt vereffend). De gebruiker zal ook een aangetekend schrijven ontvangen met de oplijsting van de feiten en een verzoek tot betaling. Indien er nog steeds geen betaling volgt (binnen de 2 weken), dan gaat het volledige dossier naar incasso (er zullen vanaf dan niet langer diensten cheques worden gevorderd, echter wel de effectieve inruilwaarde aan het bedrag op huidige datum alsook een ad- ministratieve kost van minimaal 100 Euro en dit vermeerdert met de incassokosten en eventuele juridische kosten. 

 

Artikel 16 – Betwistingen.

Betwistingen betreffende deze overeenkomst worden behandeld door de rechtbank die bevoegd is voor de woonplaats van het dienstenbedrijf.

Deze overeenkomst wordt gesloten in 2 exemplaren. Elke partij erkent één exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen.

 

Artikel 17 - Stilzwijgende aanvaarding.

Elke gebruiker die weigert het contract ondertekend terug te bezorgen maar die wel prestaties aanvaardt van een werknemer van DCO Beerse vzw, wordt geacht alle bedingen van dit contract uitdrukkelijk en onherroepelijk te hebben aanvaard. Het dienstenchequebedrijf is in dit geval gehouden om aan te tonen dat zij het contract aan de gebruiker heeft overgemaakt met verzoek dit ondertekend terug te bezorgen.

 

Artikel 18 - Verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

DCO Beerse vzw verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens die van de gebruiker ontvangen worden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. In dit artikel wordt de gebruiker aangeduid als de "Verwerkingsverantwoordelijke" en DCO Beerse vzw als de "Verwerker ". De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacy reglementering, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’ of de ‘GDPR’). DCO Beerse vzw garandeert dat zij alle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen heeft opdat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de geldende GDPR wetgeving.

Onder “Persoonsgegevens” wordt in het kader van deze overeenkomst begrepen: identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres), betalingsgegevens en IP-adres, eventueel contactgegevens van een contactpersoon (naam, voornaam, telefoonnummer, GSM-nummer), voorkeursdagen, kennismaking, roker of niet-roker, huisdieren, dienstencheques, aandachtspunten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplich- tingen en/of het gerechtvaardigd belang, het aanbieden van diensten binnen DCO Beerse vzw. DCO Beerse vzw deelt voor het overige de gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de gebruiker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

DCO Beerse vzw bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De verwerker zorgt ervoor dat zijn werknemers die de persoonsgegevens verwerken, gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht voor alle gegevens die in het kader van het contract worden verwerkt. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na beëindiging van het contract. Indien de verwerker een verzoek of een bevel van een Belgische of buitenlandse toezichthouder ontvangt om (inzage in) persoonsgegevens of daarmee verwante gegevens te verschaffen, zal de verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker onverwijld informeren. Bij de behandeling van het verzoek of bevel zal de verwerker alle redelijke verzoeken van de gebruiker in acht nemen (waaronder de instructie om de behandeling van het verzoek of bevel geheel of gedeeltelijk aan de gebruiker over te laten) en alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen. In het geval er sprake is van een verplichting van een overheid tot geheimhouding van een verzoek of bevel zal de verwerker trachten zo veel mogelijk in het belang van de gebruiker te handelen.

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door DCO Beerse vzw en heeft de gebruiker het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat gebruiker bij DCO Beerse vzw een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover DCO Beerse vzw beschikt in een computerbestand naar de gebruiker of een ander, door de gebruiker genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens, dient de gebruiker te sturen naar privacy@dcobeerse.be (t.a.v. Sofie Bauweraerts).

Rekening houdend met de aard van de verwerking en voor zover als mogelijk, verleent DCO Beerse vzw bijstand aan de gebruiker door middel van passende technische en organisatorische middelen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de hierboven vermelde vastgestelde rechten van de gebruiker te beantwoorden.

Na afloop van de verwerkingsdiensten en in ieder geval bij de beëindiging van de overeenkomst met de gebruiker, op welke wijze dan ook, zullen naargelang van de keuze van de gebruiker alle persoonsgegevens worden gewist, of worden terugbezorgd aan de gebruiker en zullen bestaande kopieën worden verwijderd, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of naar Belgisch recht verplicht is.

 

Artikel 19—Camera’s.

Gelet op cao nr. 68 en de camerawet van 21 maart 2007 met het oog op het recht van werknemers op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is de gebruiker ertoe gehouden het dienstenbedrijf op voorhand te informeren m.b.t. de aanwezigheid van camera’s binnen of buiten de woonplaats. Het is niet toegestaan om de medewerker te filmen of te controleren buiten de strikte voorgeschreven gevallen van de toepasselijke reglementering. De beelden of informatie die eventueel zouden worden opgenomen door camerabewaking worden als onbruikbaar beschouwd en zijn een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de uitvoerder. Verborgen camera’s in de woning van de gebruiker zijn in ieder geval strikt verboden. 

Op zoek naar huishoudhulp?

Poetsen & huishoudelijke taken. We love it.

Vraag huishoudhulp aan

Medewerker of klant

Uw persoonlijk platform voor al je aanvragen en administratie

Meld je hier aan